GDPR

G D P R

Декларация по GDPR

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ПОЛЗВАЩИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ НА УЕБСАЙТА НА PRODANCEBG.COM

 

1. Въведение:

Благодарим Ви, че проявихте интерес към PRODANCEBG.COM

Посетителите на уебсайта (интернет страницата) на PRODANCEBG.COM са нерегистрирани: Това са лица, които посещават интернет страницата на PRODANCEBG.COM без да извършват регистрация.

Използването на интернет страницата на PRODANCEBG.COM е възможно без индикация на лични данни.

Услуги, неизискващи регистрация:

PRODANCEBG.COM предоставя безвъзмездно за лично ползване на потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTPS) до всички публикувани и публично достъпни в уебсайта ресурси, като:

а.Текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от PRODANCEBG.COM и/или от негови партньори;

б.Текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в уебсайта от потребители;

в.Коментари на потребители относно съдържанието на уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г.Услуги, свързани с търсене по зададени от потребителя под формата на ключови думи искания и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

Настоящата Декларация за защита на личните данни се прилага за всички посетители.

Защитата на личните Ви данни е приоритет за PRODANCEBG.COM и гарантираме защитата на личните Ви данни в максимална степен.

При обработването на лични данни PRODANCEBG.COM спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27. април 2016. година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – нататък Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), спазва съответните български закони – Закон за защита на личните данни и приложимата местна правна уредба за защита на личните данни и те се обработват в съответствие с тази Декларация на PRODANCEBG.COM.

Като администратор PRODANCEBG.COM е внедрило множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните Ви данни.

Кои лични данни и каква информация обработва администраторът PRODANCEBG.COM за субектите на данни използващи безвъзмездните услуги на уебсайта на PRODANCEBG.COM и защо те се събират и обработват, се обяснява в тази Декларация за поверителност на личните данни. Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви информира. Освен това да бъдете информирани, чрез нея и за правата, които имате.

2. Принципи свързани с обработването на личните Ви данни

2.1. PRODANCEBG.COM обработва личните Ви данни, като спазва следните принципи:

а) Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и легитимни цели и не се обработват допълни­телно по начин, несъвместим с тези цели.

в) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

г) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

д) личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

2.2. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита на лични данни и се запознават с приложимото законодателство.

3. Определения

Нашата декларация за поверителност на личните данни трябва да бъде ясна и разбираема. За да се осигури това, ние бихме искали първо да Ви обясним терминологията, която е използвана в нея.

В тази декларация за защита на данните, ние използваме, следните термини:

а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б) Субект на данни

Субект на данни означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-спе­циално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи­катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; в) обработване

в) Обработване на лични данни

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване обработването им в бъдеще.

д) Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

е) Администратор или администратор отговорен за обработването

Администратор или администратор отговорен за обработването означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

ж) Обработващ лични данни

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

з) Получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

и) Трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

й) Съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

4. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, Twitter, YouTube и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. PRODANCEBG.COM не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Как използваме социални медии:

Използваме социалните медии, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии. Може да интегрираме приставки на социални медии в нашия уебсайт. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми“ на Facebook), споделяме част от информацията ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже Вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Може да интегрираме още услуги и функции, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във вашия профил.

Данни, предоставени от Вас посредством използването на дадено устройство (Вашия компютър, таблет, телефон или друго устройство):

Дори и да не направите коментар, когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме информация автоматично, като част от нея може да са лични данни. Тази информация включва данни като (1) Вашия интернет протокол адрес (IP адрес), (2) датата и времето на достъп до Интернет сайта ни, (3) датата и часа на регистрацията в уебсайта ни (4) използваните видове и версии на браузъра, (5) информация за операционната система на устройството (6) настройките ви за език (7) интернет доставчика на системата за достъп (8) история на преглеждането (9) на интернет страницата, от която системата за достъп до него достига нашия уебсайт (т.наречените референти).

При използване на тези данни, PRODANCEBG.COM не прави заключения за Вас. Тази информация е необходима за (1) правилно представяне на съдържанието на нашия сайт (2) оптимизиране на съдържанието на нашия сайт, (3) осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на нашите системи за информационни технологии и уебсайт технологии и (4) за целите на защита на функционирането на сайта, например за защита срещу кибератаки и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако има законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

PRODANCEBG.COM не събира финансова информация от доставчици на платежни услуги, нито чувствителни данни, свързани с Вас.